Dimarts, 7 de juliol de 2020

La crisi impacta de ple en la mobilitat

 

Trànsit de passatgers a l'intercanviador de Diagonal / Sílvia T. Colmenero

La crisi impacta de ple en la mobilitat

La recessió econòmica i la destrucció de llocs de treball estan tenint un efecte directe sobre la mobilitat. A la regió metropolitana de Barcelona els desplaçaments per anar a la feina s'han reduït en 800.000 en quatre anys.

Oriol Pàmies / 27.04.12 - 11:26h

La mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona (set comarques en què viuen 5 milions de persones, el 67% de la població de Catalunya) ha experimentat uns canvis els últims anys que per força s’han de relacionar amb els efectes negatius de la crisi econòmica. Mentre que el nombre de desplaçaments per persona ha crescut ─de 3,5 el 2007 a 4 el 2011─, els que es fan per motiu de treball són cada vegada menys nombrosos, segons es desprèn de les dades de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) que promouen cada any l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

La comparació entre els resultats de les EMEF del 2007 i el 2011 resulta prou expressiva: a la regió de Barcelona la mobilitat per anar a treballar ha baixat prop de cinc punts i ha passat del 20% al 13% del total, cosa que representa uns 800.000 desplaçaments diaris menys entre totes dues dates, que poden representar respectivament l’abans i el després de l’eclosió de la crisi econòmica.

Del 2007 al 2011 la mobilitat per motiu de feina ha passat del 20% al 13%, mentre es doblava l'atur, segons l'EMEF

Són uns anys en què l’atur ha fet una escalada incontenible, tal com revelen les dades del Departament de Treball recollides per l’Idescat. En l’àmbit metropolità, el 2007 es va acabar amb 180.703 persones registrades a l’atur, mentre que el 2011 eren 383.539, més del doble. A la província de Barcelona, les persones desocupades representaven el 6,6% de la població activa i ara són ja gairebé el triple, el 19,1%.

L’impacte de la crisi i la desocupació es percep en tot el que l’EMEF anomena mobilitat ocupacional, que inclou els desplaçaments motivats per la feina i els estudis, que han passat del 22,8% al 16,5%. En canvi, la mobilitat personal (que inclou els desplaçaments per una àmplia gamma de motius, com ara compres, oci, gestions, visites i acompanyaments) s’ha anat incrementant des del 32,8% del 2007 al 40% del 2011, més de set punts. La proporció de desplaçaments de tornada a casa es manté estable.

Disset milions de desplaçaments al dia

Els grans números de l’EMEF 2011 són de tota manera impressionants. Els 4,2 milions d’habitants de la regió barcelonina de 16 anys o més fan cada dia feiner una mica més de 17 milions de desplaçaments: 652.000 corresponen a desplaçaments professionals (de transportistes, taxistes, missatgers...) i els 16,4 milions restants a la població en general. A més, hi ha 357.000 persones que no tenen mobilitat.

El repartiment modal de la mobilitat es mostra poc sensible a les condicions socioeconòmiques. Al conjunt de la regió dominen els desplaçaments no motoritzats, a peu o en bicicleta, que representen pràcticament la meitat del total (el 49,9%). En vehicle privat es fan el 29,3% dels viatges, mentre que el transport públic n’assumeix el 20,8%. El 8,25% dels desplaçaments dels residents a la regió metropolitana són multimodals, és a dir, es fan combinant més d’un mode de transport.

El vehicle privat acapara prop de la meitat dels desplaçaments per motius de feina o estudis, mentre que els modes no motoritzats són àmpliament majoritaris en la mobilitat personal.

El transport públic, majoritari a Barcelona i el Barcelonès

El repartiment modal no és homogeni en tota la regió, sinó que varia segons la densitat demogràfica i l’oferta de transport. A la comarca del Barcelonès, que constitueix el territori on opera principalment TMB, només el 20,7% dels residents es mouen amb cotxe o moto els dies feiners, mentre que el 28,6% elegeix el transport públic. Això vol dir que el 58% dels viatges motoritzats (que no es fan a peu o amb bici) es fan amb transport públic.

A la ciutat de Barcelona, la diferència és encara més acusada. D’entrada, com que es tracta d’una ciutat densa i les distàncies són relativament curtes, la meitat dels barcelonins opta els dies feiners pels modes no motoritzats (a peu i bicicleta), però el 30,5% fan servir el transport públic i només el 18,9% el vehicle privat. Això vol dir que el transport públic té una quota del 62% de la mobilitat motoritzada.

Desplaçaments interns i de connexió

Per tipus de desplaçament, a Barcelona el transport públic s’encarrega del 30,8% dels interns (cotxe i moto sumen el 13,9%) i del 50% dels desplaçaments de connexió amb la resta del territori metropolità (cotxe i moto fan el 46,9%).  

El treball de camp de l’última EMEF es va fer sobre una mostra de 5.770 individus residents a la regió, entrevistats per telèfon entre el 27 de setembre i el 10 de novembre. La supervisió i anàlisi dels resultats va anar a càrrec de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

El transport públic continua sent majoritari en els desplaçaments interns i de connexió dels residents a Barcelona

Les dades de l'EMEF permeten dibuixar una radiografia de la mobilitat metropolitana, que es pot completar o matisar amb les dades de la Direcció de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, segons les quals l'últim any hi ha hagut un lleu increment dels viatges amb transport públic a la ciutat, del 0,9%. També ha augmentat el nombre de desplaçaments a peu (un 1,92% més) i amb bicicleta (un 10,92% més), així com el nombre d'abonats al Bicing (un 3,7%) i el nombre de viatges que es fan (un 30,2%).

Menys congestió i menys velocitat

En canvi, l'ús del vehicle privat s'ha reduït el 2,75%. Això explicaria que la intensitat mitjana diària de vehicles a les vies de la ciutat, als accessos i a les rondes hagi disminuït entre un 0,3% i un 3,6%, en funció del tipus de via, i la velocitat mitjana ho ha fet entre un 3,1% i un 7,9%.

Especialment destacable és que Barcelona ha reduït la seva accidentalitat, el darrer any, un 2,4%, una reducció que arriba fins al 10,7% si la comparem amb les xifres del 2008. A més, ha disminuït un 20,5% el nombre de morts per accident a la ciutat i un 5,2% el nombre de ferits. Els accidents de ciclomotors han baixat un 17,2%.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE