Dimarts, 7 de juliol de 2020

Administracions, banca i operadors pacten el finançament del transport

 

Els dirigents institucionals i de les empreses de transport després de la firma dels acords sobre finançament / Ajuntament de Barcelona

Administracions, banca i operadors pacten el finançament del transport

Dia solemne per al transport públic de la regió de Barcelona, que per primera vegada compta amb un marc àmpliament consensuat i estable per garantir-ne la viabilitat i el refinançament  del deute acumulat els últims anys.

Redacció / 11.11.14 - 16:15h

L’acord de sanejament financer del sistema de transport públic firmat avui al Palau de la Generalitat recull el compromís de les administracions consorciades a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) —Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona— pel reequilibri econòmic del sistema, "per garantir un servei essencial per a la ciutadania". Han presidit l'acte el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila; l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el vicepresident de l'Àrea Metropolitana, Antoni Balmón, que han subratllat la importància dels acords assolits per mantenir la qualitat i la vocació social del transport.

El pla de reequilibri economicofinancer del sistema de transport públic pretén en primer lloc igualar les necessitats corrents del sistema i les aportacions de les administracions, en el període 2014-2016, mitjançant un increment d’aportacions de les administracions (compromís que s'expressa en un conveni) i una contenció de la despesa per part dels operadors (compromís que queda recollit en els contractes programa subscrits entre l'ATM i les empreses principals).

Contracte programa 2014-2017

En aquest context, TMB i l'ATM han acordat un nou contracte programa per al període 2014-2017, que defineix el marc estable de finançament de les necessitats previstes en els quatre anys del període, pel que fa als serveis regulars de TMB. Han firmat el document el president de TMB, Joaquim Forn, i el director general de l'ATM, Josep Anton Grau.

El contracte programa TMB-ATM concreta aquests compromisos i estableix una aportació global de 1.394,5 milions d'euros per al quadrienni 2014-2017, de manera que en l'últim any de vigència s'assolirà l'equilibri financer. Això vol dir que la suma dels ingressos tarifaris i de les subvencions cobrirà íntegrament les despeses, sense necessitat d'endeutament.

Per arribar efectivament al desitjat equilibri, caldrà mantenir constant el cost del sistema en termes corrents, cosa que suposa aplicar mesures de contenció i estalvi en les partides en què l'operador té capacitat d’actuació.

Refinançament del deute

En paral·lel, i també amb participació activa de TMB, es procedeix a refinançar amb les entitats financeres l’endeutament del sistema del període 2009-2013 i s'estructura un nou esquema de finançament per equilibrar els comptes del sistema en el període 2014-2016, mitjançant un contracte subscrit amb un grup d'entitats bancàries.

A pesar que es tracta d'un endeutament generat pel conjunt del sistema, originat per la insuficiència de recursos de les administracions per afrontar les necessitats reconegudes als operadors, el pla de refinançament i sanejament del transport s'instrumenta íntegrament a través de TMB, mitjançant una operació de crèdit per un import de 472,29 milions d'euros contractada amb un grup de bancs que lidera CaixaBank. Aquest crèdit sindicat serà retornat en 15 anys (2017-2031) i cobreix tant l'endeutament generat en el període 2009-2013 com el que es generarà entre el 2014 i el 2016, abans que s'assoleixi l'equilibri entre necessitats i aportacions.

Al mateix temps, l'ATM s'ha compromès a abonar a TMB una subvenció finalista en el període 2014-2031 per un import equivalent al de les obligacions que es derivin del contracte de refinançament, per garantir que l'empresa podrà fer-hi front.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Conceptes
Anys

TMB a Flickr

Carrussel imatges TMB a Flickr

TMB al Twitter

Club joTMBé

JOTMBE